1 Botoa | 4863 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 1968 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 2757 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
2 Botoak | 4110 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
0 Botoak | 1039 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
2 Botoak | 3755 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]